Menu Menu
ARC zadaszenia
Koszyk
0
Koszyk

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO zadaszenia24.pl obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021r

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Użytkownicy”) z Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.zadaszenia24.pl (dalej: „Sklep”) oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez zadaszenia24.pl tj. sprzedaż produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Produkty”).

2.Sklep prowadzony jest przez frimę ARC 32-065 Krzeszowice, ul. Długa 8/51, NIP: 6771003459, wpisany do CEIDG pod numerem 000877873/2018 zwanym dalej zadaszenia24.pl, adres zakładu produkcyjnego 32-064 Brzezinka, ul. Sportowa 69 tel. 602430294

3.Klienci mogą kontaktować się z zadaszenia24.pl za pośrednictwem telefonu pod numerem: 602430294 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@zadaszenia24.pl

4.Właściwości, cechy i ceny Produktów określone są dla każdego Produktu odrębnie, a Użytkownik może się z nimi zapoznać klikając w nazwę wybranego Produktu, ponadto, firma ARC informuje, że jej wyroby mają charakter dekoracyjny i nie są przeznaczone w celu trwałego wbudowania dla obiektów budowlanych lub ich części, w przypadku których miały by wpływać na ich właściwości użytkowe w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (nie są wyrobem budowlanym), w szczególności nie są przeznaczone do stosowania w obiektach podlegających przepisom par. 292 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

5.Cena podana przy Produkcie w chwili złożenia Zamówienia lub Zamówienia Jednorazowego przez Użytkownika jest wiążąca przy realizacji tego Zamówienia.

 

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java b. Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java c. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

2.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, zadaszenia24.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.W związku z korzystaniem ze Sklepu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla zadaszenia24.pl, e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 3 REJESTRACJA W SERWISIE

1.Użytkownik może założyć nieodpłatnie konto w Sklepie (dalej: „Konto”).

2.Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie oraz wyrażeniu zgody na treść Regulaminu (dalej: „Rejestracja”).

3.Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Użytkownik w przypadku utraty hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji jego danych osobowych przez system teleinformatyczny zadaszenia24.pl, ma możliwość jego odzyskania. Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną zawierającą informację o nowym haśle. Hasło może być następnie zmienione przez Użytkownika.

4.Użytkownicy mogą składać zamówienia na Produkty za pośrednictwem formularza (dalej: „Zamówienie”).

5.Utworzenie Konta nie jest konieczne do złożenia przez Użytkownika Zamówienia na Produkty. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem Konta, jak również jednorazowo, wypełniając formularz zamówienia dostępny w Sklepie (dalej: „Zamówienie Jednorazowe”).

6.Po utworzeniu Konta Użytkownik ma możliwość weryfikacji statusu Zamówień oraz przeglądania historii Zamówień.

7.W celu usunięcia Konta Użytkownika ze Sklepu Użytkownik może wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta Użytkownika na adres biuro@zadaszenia24.pl

 

§ 4 ZAMÓWIENIA

1.Użytkownik może składać Zamówienia na Produkty telefonicznie lub po zalogowaniu się do Konta lub, bez logowania, korzystając z opcji Zamówienia Jednorazowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2.W celu złożenia Zamówienia Jednorazowego Użytkownik: a. wchodzi na stronę www.zadaszenia24.pl b. wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klika "kup teraz" c. wybiera sposób dostawy oraz płatności za Produkt objęty Zamówieniem, d. wybiera opcję „kupuję bez rejestracji”, e. wybiera lub nie wybiera opcję „Utwórz konto w sklepie” f. wpisuje dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, g. akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego zadaszenia24.pl h. otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożone Zamówienie Jednorazowe.

3.W celu złożenia Zamówienia Użytkownik: a.Loguje się na www.zadaszenia24.pl b.wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klika "kup teraz", c.wybiera sposób dostawy oraz płatności za Produkt objęty Zamówieniem, d.Loguje się swoim loginem i hasłem, e.akceptuje swoje dane lub nanosi korekty, f.wpisuje dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, g.akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego zadaszenia24.pl h.otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożone Zamówienie.

4.Po podaniu przez Użytkownika danych, o których mowa w § 4 ust. 2 e) i 3 f), wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia lub Zamówienia Jednorazowego zawierające informacje dotyczące: a.danych identyfikujących zadaszenia24.pl, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu b.przedmiotu Zamówienia i jego głównych cech, c.jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeżeli takie występują, d.sposobie porozumiewania się z Użytkownikiem, f.wybranej metody płatności i terminie płatności, g.wybranego sposobu i terminu dostawy,

5.W przypadku Zamówienia albo Zamówienia Jednorazowego Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożone Zamówienie lub Zamówienie Jednorazowe, która zawierać będzie informacje, o których mowa w § 4 ust. 4

6.Zobowiązania Konsumenta wynikające z zawarcia z zadaszenia24.pl umowy trwają od chwili złożenia Zamówienia lub Zamówienia Jednorazowego do chwili dokonania przez niego pełnej zapłaty za zamówione Produkty.

7.Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

8.Ceny Produktów w Sklepie zawierają podatek VAT, podane są w polskich złotych i nie zawierają kosztów ich dostawy.

9.Aktualne koszty dostawy określone są na stronie Sklepu przy każdym z produktów

 

§ 5 PŁATNOŚCI

1.Użytkownik może dokonać płatności za Produkty oraz ich dostawę w sposób wybrany spośród wymienionych poniżej: a) za pobraniem, b) przelewem na rachunek bankowy.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

1. W opisie każdego produktu podano indywidualny maksymalny czas realizacji zamówienia.

2.Do terminu realizacji Zamówienia lub Zamówienia Jednorazowego oraz do terminu Dostawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

3.Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o realizacji Zamówienia lub Zamówienia Jednorazowego. Stosowna wiadomość elektroniczna zostaje przesłana na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia lub Zamówienia Jednorazowego.

4.Zamówione Produkty przesyłane są Użytkownikowi wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu (dalej: „Dostawa”).

5.Dostawa Produktów jest realizowana jedynie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazanie adresu dostawy poza Rzeczpospolita Polską uprawnia zadaszenia24.pl do odmowy realizacji Zamówienia. Jeżeli zadaszenia24.pl otrzymał już zapłatę za Produkt objęty takim Zamówieniem, jest zobowiązany do jej zwrotu na numer rachunku, z którego zapłata nastąpiła.

6.Termin Dostawy wynosi 2-4 dni robocze od chwili złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

7.Koszty Dostawy pokrywa Użytkownik

8.Koszt Dostawy Produktów wskazywany jest każdorazowo w formularzu Zamówienia.

9.Wraz z przesyłką zawierającą Produkt Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 4 oraz fakturę VAT i kartę gwarancyjną.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument w rozumieniu Art. 221 kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta w rozumieniu Art. 385 kodeksu cywilnego (zwani dalej „Konsumentem”)  mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 i 9 - składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Konsumentowi Produktu objętego Zamówieniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu.

2.Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.Zwrot Produktu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni (czternastu) od otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, to jest koszty należytego opakowania go oraz przesyłki.

4.Niezależnie od formy płatności, z której skorzystał uprzednio Konsument przy dokonywaniu zapłaty za Produkty, zwrot jego świadczenia (w tym zwrot kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta) zostanie dokonany przez zadaszenia24.pl niezwłocznie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.

5.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez zadaszenia24.pl, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.zadaszenia24.pl jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.Zwrot Produktu przez Konsumenta powinien nastąpić na następujący adres: 32-064 Brzezinka, ul. Sportowa 69

9.Zwrotem nie są objęte produkty wykonywane według indywidualnej specyfikacji zamówionej przez Klienta będącego Konsumentem.

 

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.zadaszenia24.pl informuje, że jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad.

2.Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@zadaszenia24.pl , listownie na adres zadaszenia24.pl 32-064 Brzezinka, ul. Sportowa 69 , telefonicznie pod numerem 602430294

3.Wraz z reklamacją Konsument powinien przesłać Produkt, którego dotyczy reklamacja, na następujący adres: 32-064 Brzezinka, ul. Sportowa 69

4.Do przesyłki należy dołączyć kartę gwarancyjną.

5.Sklep rozpatrzy reklamację Konsumenta w terminie 14 (czternaście) dni od jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem Sklep poinformuje Konsumenta wysyłając wiadomość na adres Konsumenta wskazany w reklamacji lub, gdyby Konsument nie podał tego adresu w reklamacji, na adres podany podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia Jednorazowego. Sklep, jeśli Konsument wyrazi na to zgodę, może również przesłać informację o wyniku postępowania reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej wskazany przez Konsumenta w reklamacji lub, gdyby Konsument nie podał tego adresu w reklamacji, na adres podany podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia Jednorazowego.

6.Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien poinformować sklep o zaistniałej sytuacji niezwłocznie drogą mailową na adres biuro@zadaszenia24.pl drogą telefoniczną lub listownie.

8. Sklep nie przyjmuje reklamacji za wady spowodowane podczas dostawy bez załączonego protokołu spisanego przez kuriera doręczającego.

9. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.

10. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Treść gwarancji:

1. Gwarancji na poprawne wykonanie oraz bezawaryjność produktu udziela firma ARC 32-065 Krzeszowice, ul. Długa 8/51, Zakład Produkcyjny w Brzezince, 32-064 Brzezinka, ul. Sportowa 69 (zwana dalej Gwarantem) na czas określony zgodnie z Kartą Gwarancyjną. Okres w którym obowiązuje gwarancja jest zapisany na karcie gwarancyjnej. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady spowodowane błędami konstrukcyjnymi lub wadami materiałowymi będą usuwane przez Gwaranta.

2. W okresie gwarancyjnym Gwarant zobowiązuje się do udzielenia bezpłatnych napraw serwisowych zakupionego towaru lub do wymiany zakupionego towaru na nowy, jeśli wykonanie napraw będzie niemożliwe.

3 Użytkowanie sprzętu wykazującego wady kwalifikujące go do naprawy gwarancyjnej jest niedopuszczalne. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na mieniu lub na osobie jakie mogłyby zostać spowodowane przez użytkowanie takiego sprzętu

4. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki towaru spowodowane wadliwymi częściami lub/i defektami konstrukcyjnymi. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania, konserwacji, transportu, montażu oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

5. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów.

6. Gwarancja nie dotyczy elementów dodatkowych (dodatkowego wyposażenia) zakupionych wraz z produktem głównym.

7. Uszkodzony towar Reklamujący dostarczy do serwisu Gwaranta osobiście lub pocztą kurierską po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym. Przesyłki kurierskie nadane w ramach gwarancji bez poprzedniego uzgodnienia nie będą uwzględniane.

8. Warunki przyjęcia towaru do naprawy: Reklamujący powinien dokładnie sprawdzić uszkodzony towar oraz wraz z nim dostarczyć dokładny opis uszkodzenia. Dokumentem wystarczającym do oddania sprzętu do serwisu jest Karta Gwarancyjna podbita pieczątką oraz podpisana przez osobę sprzedającą. Towar należy dostarczyć kompletny, zapakowany w opakowanie zabezpieczające na czas transportu. Po wykonaniu napraw gwarancyjnych lub wymianie towaru na nowy będzie on wydany osobiście Reklamującemu (lub osobie pisemnie do tego upoważnionej) lub wysłany do Reklamującego pocztą kurierską na terytorium RP.

<p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: #393939; line-height: 1.8; font-family: Monda, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl